Executive Body

Kul Prasad Chapagain
(Chairman)

Dr. Dipendra Bhandari
(Principal)

Mr. Shalik Ram Acharya


Ram Lakhan Raut
(Chemistry, HOD)